Mai apne ghar ke sanskaro ko manta hu ,warna tujhe kab ki teri aukaT dikha di hoTi!!..
Mai apne ghar ke sanskaro ko manta hu ,warna tujhe kab ki teri aukaT dikha di hoTi!!..