Gum rha jab tak ke dun mein dun rha , dil ke jaane ka nihayat gam rha , mere rone ki haqikat jisme thi , ek muddat tak wo kagaj nam raha
Gum rha jab tak ke dun mein dun rha , dil ke jaane ka nihayat gam rha , mere rone ki haqikat jisme thi , ek muddat tak wo kagaj nam raha