जीवनाला अखेरची रेषा नसते. ते क्षितिजासारखे रुंदावणारे आहे.
जीवनाला अखेरची रेषा नसते. ते क्षितिजासारखे रुंदावणारे आहे.


Give a like to Continue,..