जीवनात मागे बघुन शिकायचे असते आणि पुढे जायचे असते.
जीवनात मागे बघुन शिकायचे असते आणि पुढे जायचे असते.