जीवनातला अंध:कार नाहीसा करणारी ज्योत म्हणजे हास्य !
जीवनातला अंध:कार नाहीसा करणारी ज्योत म्हणजे हास्य !


Give a like to Continue,..